By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Design Sprint kiihdyttää kehitystyötä ja säästää kustannuksissa

Alun alkaen Googlen kehittämä Design Sprint -työpajamenetelmä on nykyään maailmalla niin laajasti käytetty tuote- ja palvelukehityksen malli, että sen hyödyt on osoitettu jo moneen kertaan kiistattomaksi. Sen suurin hyöty perinteisin menetelmiin nähden on kuukausien ellei vuosien mittaisen työn tiivistäminen viiteen päivään. 

Muita Design Sprintin todennettuja hyötyjä ovat mm.

 • Kustannussäästöt, jotka juontuvat ensisijaisesti juuri ajan säästöstä. Tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan tehokkaasti.
 • Tuotekehitys pääsee siirtymään ideatasolta konkretiaan nopeasti. 
 • Kaikki näkökulmat tulevat huomioitua kun sprintissä on osallisena monialainen tiimi 
 • Asiakastarve ja asiakkaan mielipide on tiedossa jo alussa ennen kuin kehitystyötä viedään liian pitkälle
 • Ylipäätään suunnittelu perustuu aitoon ymmärryksen ja dataan, oletusten ja mielipiteiden sijaan. 
 • Ulkopuolinen fasilitaattori suhtautuu käsillä olevaan kehitykseen neutraalimmin ja ajattelee laatikon ulkopuolelta
 • Design Sprintin tuloksena on konkreettinen, visualisoitu ja validoitu ratkaisuehdotus jonka pohjalta varsinainen implementointi pääsee välittömästi käynnistymään ilman olettamuksia.

Mitä Design Sprintin aikana käytännössä tehdään?

Design Sprint 2.0, joka on myös Alpha Design Partnersin käyttämä versio aiheesta, tiivistää sprintin neljään erityisen tehokkaaseen päivään. Se kattaa kaikki vaiheet ongelman ja asiakastarpeen määrittelystä valmiiseen ja validoituun ratkaisuehdotukseen.

Näin Design Sprint etenee

 • Maanantai: Tutustutaan ongelmaan, asiakkaan tarpeeseen sekä olemassa olevaan dataan. Määritellään tilannekuva sekä kehitystyön tavoitteet jotka kuvataan selkeästi.
  Ideoidaan erilaisia mahdollisia konkreettisia ratkaisuja tai ominaisuuksia.
 • Tiistai: Kerätään ideat ja arvioidaan ratkaisuehdotukset. Parhaimmat valitaan jatkokehitykseen.
  Laaditaan alustava kuvaus asiakkaan kulkemasta käyttäjäpolusta ja sen varrella käyttämistä palveluista.
 • Keskiviikko: Ammattilais -suunnittelijamme laativat klikkailtavan ja aidon tuntuisen prototyypin palvelustanne.
 • Torstai: Asiakkaat testaavat prototyyppiä ja antavat palautteensa. Löydökset puretaan tiimin kesken ja sovitaan jatkosta.


Kenelle Design Sprint -malli sopii?

Kaikille organisaatioille jotka ovat uuden palvelun tai tuotteen kehityksen äärellä.  Menetelmää käyttivät aluksi lähinnä start-upit ja pienet ja ketterät yritykset, mutta uuden 2.0 version avulla myös yhä useammat suuret organisaatiot ovat kyenneet ketteröittämään tuote- ja palvelukehitystään.

Suurissa organisaatioissa oleellisessa roolissa on sprinttiin osallistuvien henkilöiden valinta siten että he yhdessä edustavat sekä mahdollisimman laajaa näkökulmaa ja tietämystä että ainakin osalla heistä on mahdollisuus allokoida aikaansa kehitykselle vielä sprintin jälkeenkin. 

Design Sprint sopii yhtä lailla tuotteiden, palveluiden, innovaatioiden kuin konseptienkin kehittämiseen.

Design Sprintit nopeallakin aikataululla

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, mikäli organisaatiossanne on käsillä tarve käynnistää tuote-, palvelu tai konseptikehitys. Asiantuntijamme auttavat mielellään.

Tomi Rauste
tomi@alphadesignpartners.com
+358 40 772 0050

Become an insider

Receive the latest news, tips, tools and more information around design and customer experience. Conveniently in your inbox monthly.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Interested in working together?
Let's talk →